Veelgestelde vragen


 

Wat gebeurt er nadat ik contact heb opgenomen met jullie?

- Eerste contact: Vaak gebeurt uw eerste contact met onze dienst telefonisch. U bent doorverwezen door een andere dienst of u komt op eigen initiatief. We proberen u zo snel mogelijk te ontvangen voor een eerste kennismakingsgesprek om uw hulpvraag verder te verkennen.
- Kennismakingsgesprek: In dit gesprek gaan we proberen meer zicht te krijgen op uw situatie. We bekijken of we met ons aanbod tegemoet kunnen komen aan uw vragen en noden. De informatie uit dit gesprek leggen we voor aan ons multidisciplinair team, waar een vaste hulpverlener wordt toegewezen. Indien u met uw vragen niet terecht kan op onze dienst, proberen we een andere, meer gepaste weg te zoeken.
- Wachttijd? Het is helaas mogelijk dat u moet wachten vooraleer uw behandeling kan starten. We proberen deze wachttijd tot een minimum te beperken. Van zodra we kunnen starten met de behandeling, nemen we contact met u op. Uw hulpverlener kan u hierover verder informeren. In tussentijd kan u - indien gewenst - gebruik maken van online hulpverlening
- Start behandeling: Uw hulpverlener maakt met u concrete afspraken omtrent het verloop van de therapie en de doelen van de hulpverlening (behandelplan). Deze kunnen in de loop van de behandeling, in samenspraak met u, worden bijgestuurd. We proberen cliëntgericht maatwerk te leveren.
- Afsluiting: In overleg tussen uzelf en uw  hulpverlener kan de behandeling worden beëindigd op het moment dat u en/of uw hulpverlener ervaart dat ons aanbod niet meer nodig of doeltreffend is.

> terug naar overzichtWat kost jullie behandeling/begeleiding?
Onze cliëntbijdragen zijn een toepassing van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012. Met ingang van 1 mei 2013 gelden volgende tarieven per consultatie:

U betaalt € 11

-              = standaardtarief

 

U betaalt € 4 als u

-              Recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of als u een omnio
               statuut heeft;
-              In budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij CAW of
               OCMW bent (attest van de begeleidende dienst is vereist);
-              Ten laste bent van uw ouders/voogd zonder dat zij weten dat u in
                begeleiding bent.


U betaalt € 0 als u

-              Gedetineerd bent;
-              Asielzoeker bent;
-              Geen wettig verblijf heeft;
-              De maximumfactuur hebt bereikt;
-              Zich in een behartenswaardige situatie bevindt (aan te vragen bij
               onze dienst)


Voor de doktersconsultaties (bij de psychiater) gelden  de RIZIV-tarieven. In bepaalde situaties is er mogelijkheid tot een derdebetalerssysteem waarbij de kosten worden gedragen door het ziekenfonds.

Gelieve ons een kleefbriefje van uw ziekenfonds te bezorgen voor onze administratie (bij minderjarige cliënten een kleefbriefje van het kind).

>
terug naar overzicht


Welke rechten heb je als patiënt?
De rechten van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit (K.B. van  22/08/2002). Deze omvatten volgende rechten:

- Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening
- Vrij kiezen van de hulpverlener
- Geïnformeerd worden over de eigen gezondheidstoestand
- Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
- Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift (zie ook ‘Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?’)
- Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
- Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst


Een brochure met meer informatie over de rechten van de patiënt vindt u in elke wachtzaal en via www.patientenrechten.be.

Specifiek voor de minderjarige binnen de  jeugdhulpverlening zijn rechten vastgelegd in het decreet ‘Rechtspositie van de minderjarige’. Drie belangrijke regels voor kinderen en jongeren wanneer je hulp krijgt zijn:

1. Iedereen moet steeds doen wat voor jou het beste is: De hulpverleners, pleegouders en je ouders  moeten steeds doen wat voor jou het beste is wanneer ze voorstellen doen of beslissingen nemen.
2. Om je rechten te gebruiken  moet je bekwaam zijn: Bekwaam zijn betekent dat je zelf dingen mag doen en beslissen. Wanneer je bekwaam bent, mag je dus zelf je rechten gebruiken.
3. Alle kinderen  en jongeren die hulp krijgen,  hebben dezelfde  rechten: Kinderen en jongeren mogen niet anders behandeld worden omdat ze een meisje—jongen zijn, omdat ze een andere taal spreken, …

Meer informatie over de rechten in de jeugdhulpverlening vind je in onze brochure “Je rechten als minderjarige”. Deze is te in de wachtzaal en bij onze publicaties.

> terug naar overzichtWat kan ik doen als ik een klacht heb of ontevreden ben over de begeleiding/behandeling?
Wij proberen u met de beste zorgen te omringen. Toch kan het zijn dat u een vraag, probleem of klacht heeft. U kan en mag uw hulpverlener daar gerust over aanspreken.
Vindt u het moeilijk om zelf naar uw hulpverlener toe te stappen, dan kan u twee dingen doen:

1.

U kan gebruik maken van de interne klachtenprocedure van onze dienst. Meer info hierover vindt u op de affiche en in de folder: deze vindt u terug in onze wachtzaal en bij de publicaties. U kan hierover steeds een leidinggevende aanspreken:
* Team kinderen en jongeren: Mevr. Marianne Martens
* Team volwassenen en ouderen, epilepsiewerking en team forte: Dhr.Frank Reynders
* Team verslavingszorg: Dhr. Geert Vanham
* Directeur: Mevr. Karen Beuckx en Dhr. Geert Vanham

2. U kan contact opnemen met een externe ombudspersoon. Meer informatie vindt u in de folder in de wachtzaal en op www.ombudsfunctieggz.be.

Het is ook mogelijk om uw ontevredenheid of klacht -al dan niet anoniem- te melden via de brievenbus in de wachtzaal of via het online suggestie-formulier.

> terug naar overzicht

 

Hebben jullie een wachtlijst?
De vraag overstijgt ons aanbod, waardoor wij soms wachtlijsten hebben. Bijgevolg is het mogelijk dat u soms moet wachten vooraleer de begeleiding kan starten. We proberen deze wachttijd tot een minimum te beperken. In tussentijd kan u - indien gewenst - gebruik maken van online hulpverlening

> terug naar overzichtWat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?
Wij werken met een elektronisch patiëntendossier. Dat wil zeggen dat uw hulpverlener de gegevens over uw behandeling bewaart op computer. De hulpverleners en secretariaatsmedewerker binnen het team en de vestiging hebben toegang tot die gegevens. Hulpverleners van andere teams hebben in geen geval toegang tot uw dossiergegevens, tenzij u hier uitzonderlijk en in overleg met de hulpverlener uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Zij kunnen wel zien of er een dossier is (geweest) van u in een ander team.
Elke medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999). Ook technisch waken we over de veiligheid van uw gegevens.
U kan steeds inzage of een afschrift vragen van uw dossier. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. 

> terug naar overzicht

Asielzoeker bent;