Over VGGZ


De VGGZ (Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg) zal aan iedere hulpvrager, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, van ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, verantwoorde zorg bieden.

Onze hulpverlening is gebaseerd op respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. Elke patiënt heeft recht op respectvolle aandacht voor zijn persoon, zijn hulpvraag en zijn visie daarop.

De VGGZ gelooft dat ieder individu de kracht tot groei en verandering in zich draagt. Wij beschouwen het als onze opdracht om die kracht te stimuleren.

Diagnostiek, behandeling en preventie zijn onze kerntaken. Binnen dit hulpverleningsproces streven we zorg op maat na en dit zoveel mogelijk volgens wetenschappelijk onderbouwde (evidence-based) behandelingsmodellen.

Wij hebben ook oog voor andere belanghebbenden. Naast het proces tussen hulpverlener en patiënt ondersteunt de VGGZ belangrijke sleutelfiguren in de omgeving van de patiënt (ouders, partner, kinderen,…). Om resocialisatie op meerdere levensdomeinen mogelijk te maken, bieden wij consult en samenwerking aan andere zorg- en dienstverlenende instanties. Een CGG werkt bovendien in opdracht van de Vlaamse overheid, waardoor ook de maatschappij in zijn geheel cliënt is van ons.

Elke patiënt heeft recht op informatie over en inspraak in de vooropgestelde hulpverlening.

Binnen de teamwerking en binnen de wettelijke begrenzingen heeft de hulpverlener recht op zijn/haar autonomie en deskundig handelen.